#TheFacilityArtists


PRIVACY STATEMENT ATELIER FACILITAIR. 

Atelier Facilitair, gevestigd aan Middenburcht 36 3452MT Vleuten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Wisse Stenchlak is de Functionaris Gegevensbescherming van Atelier Facilitair. Hij is te bereiken via wisse@atelierfacilitair.com, via telefoonnummer 0631652616 en via onderstaand adres. 

www.atelierfacilitair.com 
Middenburcht 36
3452MT Vleuten

Persoonsgegevens die verwerkt worden. Atelier Facilitair verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten van Atelier Facilitair en/of omdat je deze gegevens zelf aan Atelier Facilitair hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden: 

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een bericht te schrijven via het contactformulier, in daaropvolgende correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op de website
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden. De website van Atelier Facilitair en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Atelier Facilitair kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wisse@atelierfacilitair.com dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 
Atelier Facilitair verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Atelier Facilitair verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming. Atelier Facilitair neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Atelier Facilitair) tussen zit. Atelier Facilitair gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: MAC OS X, OFFICE 365, STRATO, EVERNOTE, CM4all Sites.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Atelier Facilitair bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

- Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres met een maximum van 2 jaar i.v.m. het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events. 
- IP-adres en gegevens over jouw activiteiten op onze website met een maximum van 5 jaar t.b.v. het verbeteren van de website
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier en daaropvolgend in correspondentie en telefonisch en bankrekeningnummer met een maximum van 5 jaar t.b.v. administratieve processen zoals offertes, contracten, facturen, betalingen, etc. 

Delen van persoonsgegevens met derden. 
Atelier Facilitair verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. Atelier Facilitair gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Atelier Facilitair en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar wisse@atelierfacilitair.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Atelier Facilitair wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. Atelier Facilitair neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via wisse@atelierfacilitair.com.